моментално

нар. - мигновено, веднага, внезапно, тутакси, бързо, скоро, за миг, в миг, на минутата, тозчас, немедлено, незабавно, на часа
нар. - изведнъж, ненадейно, мигом, неочаквано, изневиделица, из един път
нар. - в момента

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • активен директориум — (анг. current directory) кај оперативните системи како МС ДОС и ОС/2: директориумот во кој корисникот моментално работи се вика и работен директориум (анг. working directory) …   Macedonian dictionary

  • база — (грч basis) 1. основа, темел, подлога подножје, 2. арх подножје на стол статуа или свод, 3. воу место или земјиште од кое единиците на некоја војска напредуваат, од кое добиваат засилувања и секаков вид потребни работи и од кое сите патишта водат …   Macedonian dictionary

  • импулс — (лат. impulsus) 1. поттик на нешто порив, побуда, стремеж, движечка сила, поттикнувачка причина што предизвикува некое дејство повод за некоја акција 2. мед. несовладлив нагон 3. во механиката: поттик предизвикан од сила што дејствува моментално …   Macedonian dictionary

  • цијановодород — хем. HCN, соединение кое во природата се јавува во амигдалинот, во семките од црешите, праските, бадемите и др. еден од најсилните познати отови, крвен и нервен отров во поголеми концентрации убива моментално …   Macedonian dictionary

  • бърже — нар. бързо, скоро, мигновено, веднага, тутакси, неотложно, спешно, час по скоро, срочно, енергично, в миг, немедлено, безотлагателно, подвижно, чевръсто, моментално, набързо, на часа, набърже, на бърза ръка, бързешком, бързешката, бързата нар.… …   Български синонимен речник

  • бързешката — нар. бързо, скоро, мигновено, веднага, тутакси, неотложно, спешно, час по скоро, срочно, енергично, в миг, немедлено, безотлагателно, подвижно, чевръсто, моментално, набързо, на часа, набърже, на бърза ръка, бързешком, бързата нар. силно, с пълна …   Български синонимен речник

  • бързо — нар. скоро, мигновено, веднага, тутакси, неотложно, спешно, час по скоро, срочно, енергично, в миг, немедлено, безотлагателно, подвижно, чевръсто, моментално, набързо, на часа, набърже, на бърза ръка, бързешком, бързешката, бързата нар. силно, с… …   Български синонимен речник

  • веднага — нар. тутакси, тозчас, в същия миг, мигновено, незабавно, без забава, без отлагане, неотложно, бързо, немедлено, моментално, на часа, на минутата, още сега, ето сега, в миг, за миг, мигом, завчас, скоро нар. незабелязано, ненадейно, изневиделица,… …   Български синонимен речник

  • в миг — словосъч. мигновено, мигом, моментално, в един миг, веднага, изведнъж, тутакси, на часа, тозчас, бързо, завчас …   Български синонимен речник

  • в момента — словосъч. мигновено, моментално, незабавно, веднага, на часа …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.